#ZielonaStacja - wyjątkowe produkty

#ZielonaStacja - wyjątkowe produkty

10.06.2020

Będziemy bazować na sprzedaży produktów od lokalnych producentów żywności, głównie drobnych wytwórców.

  • Dlaczego sklepy #ZielonaStacja będą wyjątkowe?

Będziemy bazować na sprzedaży produktów od lokalnych producentów żywności, głównie drobnych wytwórców. Dlatego nasze sklepy będą oferowały wyjątkową, ekologiczną, nieprzetworzoną żywność najwyższej jakości. Umożliwiła to nowelizacja przepisów z 2019 roku -  podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych na rzecz sklepów, restauracji, stołówek i podobnych placówek na terenie województwa. Jeśli jesteś drobnym producentem rolnym koniecznie zapoznaj się możliwościami w zakresie sprzedaży swoich produktów.

 

  • Na czym polegała zmiana przepisów z 2019 roku?

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne związane ze sprzedażą produktów żywnościowych przez rolników. Są to:

- Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w dwóch ustawach w kontekście działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

1. Uchylono dwa zapisy:
- „sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”;
- „sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: a) w których produkty te zostały wytworzone, lub b) przeznaczonych do prowadzenia handlu”;

2. Podwyższona została kwota przychodów wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży produktów wytworzonych przez rolników z 20 tyś. do 40 tyś. rocznie.Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2%

3. Przyjęto nową definicję rolniczego handlu detalicznego, jako:
– handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

4. Dodano zapis: „Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem”.
 

Powyższe oznacza, że podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

 

 


wróć do listy