Komitet Sterujący Zielonej Stacji

Komitet Sterujący Zielonej Stacji

03.07.2020

Zielona Stacja to wielkie przedsięwzięcie, nad którym bezpośrednio czuwa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Komitecie Sterującym zasiądą przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jako przedstawiciel konwentu dyrektorów ROPS. Skąd taka szczególna uwaga poświęcona Zielonej Stacji? Nasze działania swoim zasięgiem obejmują dwa województwa, sześć miast, kilkaset tysięcy ludzi. Zielone Stacje w początkowej fazie działalności zatrudniać będą kilkadziesiąt osób. Współpracować będą z dziesiątkami dostawców i producentów. Ale, co najważniejsze, wypracowane przez nas rozwiązania zebrane w Księdze Franczyzy mają być możliwe do wdrożenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej na terenie całego kraju. 
 
Więcej o instytucjach zasiadających w Komitecie Sterującym:
 
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej funkcjonuje od listopada 2017 r. Koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu warunków rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych, opracowaniu i monitorowaniu programu współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się także realizacją zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego i nadzorem nad fundacjami dla których Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest ministrem właściwym. 

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe, przyczyniając się do społecznej legitymizacji wdrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej. W dniu 24 października 2018 r. powołany został Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej koordynują realizację strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami. Marszałek województwa przy pomocy ROPS sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
 
Więcej o projekcie TUTAJ
 
 

wróć do listy