O NAS

Misją Instytutu Pracy i Edukacji jest wpływanie na rozwój kompetencji pracodawców i pracowników poprzez tworzenie i wdrażanie nowoczesnych programów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb Klientów. Jesteśmy przekonani, że skuteczność i konsekwencja w dostarczaniu rozwiązań szkoleniowych pozwala wzmacniać efektywność organizacji wewnątrz, skuteczniej wykorzystywać zasoby i stwarzać przewagę konkurencyjną. Szkoląc naszych Klientów czujemy się współodpowiedzialni za ich sukces, dlatego podchodzimy do naszych obowiązków z najwyższą dbałością o stronę merytoryczną, budując tym samym zaufanie i długoterminowe relacje.

Jako Instytut tworzymy zespół doświadczonych specjalistów, podchodzących indywidualnie do każdego zadania. Każdy kontakt z Klientem poprzedzony jest dokładną analizą potrzeb, mającą na względzie dopasowanie oferowanych usług. Instytut specjalizuje się w realizacji następujących działań:

 • długoterminowe projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw i organizacji,
 • projekty finansowane ze środków zewnętrznych,
 • konferencje i seminaria tematyczne,
 • warsztaty dla grup defaworyzowanych,
 • kursy podnoszące kompetencje kluczowe.

Oferta szkoleniowa Instytutu zakłada wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw i organizacji w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania w gospodarce:

 • zarządzanie projektowe,
 • pozyskiwanie funduszy wojewódzkich, krajowych i unijnych,
 • prawne aspekty prowadzenia działalności,
 • marketing i prowadzenie social media,
 • techniki sprzedażowe dopasowane do branży Klienta,
 • efektywne zarządzanie sprzedażą,
 • zarządzanie płynnością finansową,
 • wdrażanie rozwiązań informatycznych,
 • kompetencje interpersonalne kadry zarządzającej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

DLACZEGO MY?

Instytut Pracy i Edukacji na bieżąco aktualizuje swoją ofertę na podstawie prowadzonych badań rynkowych oraz analiz najnowszych trendów. Wykorzystujemy dostępne raporte firm consultingowych w celu lepszej identyfikacji obecnych i przyszłych potrzeb naszych Klientów. Czerpiemy wiedzę i doświadczenia od naszych Partnerów, w tym podmiotów administracji rządowej i samorządowej, aby nasi Klienci mogli korzystać z najlepszych rozwiązań. Naszym celem jest nie tylko oferowanie, ale również tworzenie rozwiązań przełomowych, które zapewnią przewagę naszych Klientów na ich obszarach rynkowych. Dążymy do tego, aby nasi Klienci stali się ambasadorami marki Instytutu. 

Decydując się na powierzenie Instytutowi rozwoju swojej organizacji gwarantujemy naszym Klientom:

 • wieloletnie doświadczenie zespołu zarządzającego,
 • kompetentną kadrę trenerską,
 • wsparcie merytoryczne ekspertów,
 • dokładne rozpoznanie potrzeb i dopasowanie oferty,
 • wsparcie w realizacji i rozliczeniu prowadzonych projektów,
 • kompleksową obsługę,
 • mierzalność działań,
 • poufność powierzonych informacji.

POSIADANE CERTYFIKATY i doświadczenie:

 • Instytut Pracy i Edukacji jest członkiem konsorcjum Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej, który w kwietniu 2019 roku uzyskał od Ministra Rodziny, Pracy i Ekonomii Społecznej akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości AKSES. Akredytacja pozwala Instytutowi na aktywne wspieranie grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych w tworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstw społecznych. Kadra Instytutu zaangażowane w pracę Śląskiego Klastra jest wyspecjalizowana w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zamówień publicznych oraz tworzenia modeli biznesowych uwzględniających aspekty społeczne.
 • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00300/2019.
 • Instytut jest członkiem-założycielem Klastra Innowacji Społecznych - konsorcjum organizacji i przedsiębiorstw społecznych, które charakteryzuje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów społecznych. Organizacje zrzeszone w klastrze realizują od lat lokalne, regionalne i ogólnopolskie projekty społeczne, prowadzimy także z sukcesami spółdzielnie socjalną. Zakres naszej działalności to: ekonomia społeczna, bezpłatne poradnictwo prawne, innowacje społeczne na rzecz osób zależnych, aktywizacja społeczna i obywatelska seniorów, międzynarodowe wymiany praktyk w zakresie ekonomii społecznej. Szkolenia certyfikowane, doradztwo i analiza krytyczna na potrzeby PES. 

Instytut realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej:

 • Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W ramach projektu przewidujemy rozdanie około 100 mikrograntów gminom z woj. śląskiego i opolskiego w kwocie około 56000 zł każdy. W rezultacie projektu 10000 osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł. Termin realizacji projektu: 19.02.18 - 31.10.19.
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych, wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną. Udostępniamy specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają profesjonalnych informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Instytut Wyszehradzki jest partnerem w projekcie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Roczna wartość projektu to: 334 886,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 231 560,00 zł. Termin realizacji projektu: 01.01.18 - 31.12.21.
 • Ośrodek wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - Gliwice. Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym w latach 2019-2021, w ramach projektu prowadzimy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach oraz 5 lokalnych punktów pomocy na terenie powiatu Gliwickiego, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Zabrza i Rudy Śląskiego. Termin realizacji: 2019-01-01 - 2021-12-31, Wartość dofinansowania 3.901.592,61, zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • “100 grantów na 100 lecie niepodległości” - projekt polega na organizacji konkursu o przyznanie mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem konkursu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego, w szczególności grup samopomocowych realizujących projekty na rzecz poprawy osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach projektu Operator rozpatrzył 598 wniosków, z czego skierował do dofinansowania 106 najlepiej ocenionych mikroprojektów. Wśród wnioskodawców rozdysponowano ponad 497 000 zł na sfinansowanie działań projektowych. Wysokość wsparcia dla jednego projektu wynosiła od 500 zł do maksymalnie 5 000 zł. W ramach zrealizowanych projektów w 2018 roku bezpośrednio lub pośrednio wsparciem objętych zostało ponad 10 000 osób z województwa śląskiego. W roku 2019 przewidujemy podobną liczbę osób objętych wsparciem. Wartość całego projektu: 703.400,00 zł. Termin realizacji projektu: 01.05.2018 - 31.12.2019 r. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowany w Partnerstwie z Instytutem Wyszehradzkim z Cieszyna. Instytut Pracy i Edukacji jest liderem projektu.
 • Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu - Celem głównym projektu jest wsparcie 192 osób młodych w wieku 15-19 lat, w tym z niepełnosprawnościami oraz młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, uczęszczających do co najmniej 30 placówek edukacyjnych i wychowawczych woj. śląskim: Gliwicach, Jaworznie, Cieszynie, Bielsku-Białej, powiecie gliwickim, Zawierciu, powiecie zawierciańskim i Bytomiu. Okres realizacji projektu: od: 2018-10-02 do: 2020-05-31. Całkowita wartość projektu: 733 980,00 w tym wartość dofinansowania: 675 660,00. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • YEMA - Youth Exchange Mobile App, Kraje uczestniczące: Polska, Portugalia, Włochy. Projekt partnerski ramach którego opracujemy aplikację mobilną, która będzie narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży. Aplikacja będzie przykładem efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działaniach edukacyjno-szkoleniowych na rzecz młodzieży. Projekt ma charakter innowacji oraz promuje wykorzystanie nowych technologii jako siły napędowej na zmian na lepsze w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. Erasmus Plus. Termin: 02.04.2018 - 01.12.2019. Wartość: 73.595,00 Euro.

Instytut jest współzałożycielem przedsiębiorstw społecznych prowadzących modelową, replikowalną działalność gospodarczą:

 • Inkubator Innowacji Społecznych Sp. z o.o. - Instytut jest większościowym udziałowcem Spółki. Przedmiotem działalności Inkubatora jest wsparcie młodych przedsiębiorców przemysłu kreatywnego w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz przestrzeni w centrum Gliwic Instytut oferuje inkubowanym przedsiębiorcom dostęp do szkoleń i konferencji, organizowanych przy udziale Partnerów Instytutu. RPO WSL 2014-2020. Wartość projektu: 150 000 zł. Termin realizacji: 25.10.2019 - 31.01.2021.
 • Spółdzielnia Socjalna Społeczna Palarnia Kawy - Instytut Pracy i Edukacji jako współwłaściciel spółdzielni socjalnej osób prawnych. Przedmiotem działalności spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w zakładzie produkującym kawę proficiency, sprzedaż detaliczna i hurtowa. Spółdzielnia zatrudnia 5 osób z niepełnosprawnościami na tle psychicznym (stopień umiarkowany i znaczny), w tym ofiary przestępstw, które zostały uczestnikami projektu we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej. RPO WSL 2014-2020. Wartość projektu: 150 000 zł. Termin realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2018.
 • Mobilna Kawiarnia - spółka z o.o. non-profit, -  przedmiotem działalności jest promowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, sprzedaż kawy proefficiency w mobilnych punktach z kawą. Termin realizacji: 01.10.2017 - 31.08.2018. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 150 000 zł. Termin realizacji: 01.10.2017 - 31.08.2018. Fundusz Górnośląski S. A.

NASZ ZESPÓŁ

Instytut Pracy i Edukacji posiada wieloletnie doświadczenie w działaniach szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia i nabycia przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych (Obywatel.IT) oraz szkolenia z zakresu ochrony tożsamości w Internecie (Internet Safety). Prowadzimy szkolenia w zakresie nauk prawnych oraz administracyjnych dla seniorów, w celu podniesienia świadomości korzyści z partycypacji obywatelskiej. Instytut pełni rolę Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, którego celem jest szkolenie uczestników z możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+. Posiadamy status ośrodka wspracia ekonomii społecznej wysokiej jakości (OWES). Nasz zespół tworzą eksperci, którzy na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w wielu firmach realizują innowacyjne metody szkolenia z zakresu prawa, finansowania, ekonomii społecznej, projektów unijnych oraz zarządzania projektami. 

Petros Tovmasyan - prawnik, politolog. Prowadził kilkadziesiąt projektów społecznych zarówno młodzieżowych jak i senioralnych. Ekspert Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sprawach pracy i polityki społecznej. Współpracuje min. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Muzeum Historii Polski, Fundacją Banku PKO, Fundacją Borussia z Olsztyna, Wojewodą Śląskim, Urzędem Marszałkowski, Miastem Katowice, Miastem Gliwice i wiele in. Publikował min. w kwartalniku Pressje, Gazecie Wyborczej, Dzienniku Zachodnim, miesięczniku Obywatel. Założyciel Spółdzielni Socjalnej PIAST, specjalista ds. ekonomii społecznej w Klastrze Innowacji Społecznych.

Robert Kłosowski - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Trener i konsultant współpracujący z różnymi organizacjami sfery komercyjnej i non-profit, realizujący projekty z dziedziny m.in. poradnictwa i społeczeństwa obywatelskiego, wspierania przedsiębiorczości, innowacyjnych metod edukacji, ekonomii społecznej, innowacyjności. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych, zarówno w roli koordynatora, jak i trenera oraz eksperta. Specjalizuje się w metodyce pracy opartej o myślenie projektowe (design thinking). Koordynator punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych.

Piotr Czarnojańczyk - prawnik, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, posiada 5-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych przy udzielaniu porad prawnych. Autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Rynku Pracy z siedzibą w Zawierciu. Koordynator projektów dla Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Współpracuje z Narodowym Instytutem Wolności. Działał z organizacjami senioralnymi, m.in. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwem Sympatyków Kromołowa, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zawierciu, Chórem Seniora w Ogrodzieńcu. Koordynator 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości (Bytom, Sosnowiec, Zawiercie, Prudnik). Wiceprezes podmiotu ekonomii społecznej Mobilna Kawiarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit w organizacji.