Poszukujemy mentora studentów zagranicznych

Poszukujemy mentora studentów zagranicznych

24.02.2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia mentora studentów zagranicznych nr 2/2020/FAMI z dnia 24.02.2021 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi mentora studentów zagranicznych Ośrodku Wsparcia Studentów. Termin wykonania zamówienia 01.03.2021-31.12.2022. Usługa świadczona będzie zdalnie oraz stacjonarnie w punktach ośrodka wsparcia cudzoziemców w Katowicach, Gliwicach oraz Zawierciu. Czas świadczenia usług w godzinach pracy Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Liczba poszukiwanych pracowników: 4 osoby (1/1 etatu). Maksymalne całkowite wynagrodzenie: 8000 brutto (cena zawiera świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz podatek).

  • KWALIFIKACJE ZAMAWIAJĄCEGO

Kwalifikacje wymagane:

- Doświadczenie w pracy ze studentami zagranicznymi, minimum 1 rok.
- Znajomość języka obcego: angielskiego.

Kwalifikacje pożądane:

- Znajomość języka obcego: rosyjskiego.

  • SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- Oferta musi być czytelna;
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2021 do godz. 23:59:59 osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt II w ogłoszeniu o zatrudnieniu.

Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

  • DOKUMENTY OFERTOWE

1. Ogłoszenie o zatrudnieniu na mentora studentów zagranicznych. 
2. Formularz ofertowy. 


wróć do listy