Tarcza dla pracowników

Tarcza dla pracowników

15.04.2020

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wspiera pracowników w korzystaniu z tarczy antykryzysowej.

  • Jakie uprawnienia zapewnia ustawa „Antykryzysowa” pracownikom?

Wielu pracodawców nie stosuje się do tekstu ustawy „Antykryzysowej” pomijając zagwarantowane w niej prawa pracownicze. Ustawa zapewnia, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dodatkowo został unormowany wymiar czasu, w wyniku czego przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i zwrócił się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

  • Jak ustawa „Antykryzysowa” chroni osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. bądź przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

  • Jakie wsparcie można uzyskać w Ośrodku?

Pokrzywdzonym pracownikom Ośrodek oferuje nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wykwalifikowanych prawników, w pełni przygotowanych w zakresie realizacji postanowień Tarczy Antykryzysowej. Poszkodowani pracownicy mogą także zostać objęci wsparciem psychologicznym. Osobom pokrzywdzonym, których sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, Ośrodka Wsparcia może zaoferować również wsparcie finansowe, między innymi w formie bonów żywnościowych, finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, dofinansowania kursów zawodowych oraz pomoc w opłaceniu bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych, wszystkie konsultacje z prawnikami oraz psychologami, przeprowadzane są telefonicznie, mailowo bądź w innej formie online. Osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się za pośrednictwem infolinii: 579 519 688 oraz mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: osrodekpomocygliwice.com

 


wróć do listy