Pismo do OWES

Pismo do OWES

16.04.2020

Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała pismo do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z prośbą o wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i w ubieganiu się o pomoc w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzysowej.

Sektor ekonomii społecznej i solidarnej znalazł się w trudnej sytuacji. W ostatnim czasie – w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS COV-2 - podjęto szereg działań pomocowych skierowanych do pracodawców i pracowników. Wiele z nich dostępnych jest także dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. 

"Rada Ministrów opracowała kompleksowy pakiet rozwiązań adresowany do przedsiębiorców, dzięki którym możliwe będzie podtrzymanie zatrudnienia i zdolności do podjęcia działalności po ustaniu obecnego ryzyka epidemiologicznego. Dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z instrumentów tych korzystać będą mogły zarówno podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą np. spółdzielnie socjalne (na zasadach obowiązujących dla innych przedsiębiorców), jak i organizacje pozarządowe, które prowadzą wyłącznie działalność pożytku publicznego. 

Niezależnie od tych propozycji skierowanych do pracodawców i pracowników, opracowywany został także dodatkowy pakiet rozwiązań dla organizacji pozarządowych, które stanowią ważną częścią sektora ekonomii społecznej. Dotyczą one m.in. odsunięcia w czasie obowiązków sprawozdawczych, wydłużenia terminu rozliczenia dotacji, czy też możliwości zlecania zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS COV-2 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej są ważnym i kluczowym elementem systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej. W kompleksowy i bezpośredni sposób wspierają –  w ramach subregionu, na terenie którego prowadzą działalność – podmioty ekonomii społecznej i solidarnej. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji, doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków w ramach rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej wszystkim wspieranym podmiotom. Naszym wspólnym celem jest bowiem zachowanie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej, zwłaszcza, że są one tworzone przede wszystkim dla pracowników należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Obowiązujące i dostępne obecnie instrumenty zawarte w Tarczy Antykryzysowej zostały przekazane Państwu w skondensowanej formie, a także omówione podczas wideokonferencji dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 8 kwietnia br. Także w nadchodzących tygodniach Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozostanie z Państwem W stałym kontakcie oraz na bieżąco będzie przekazywał informacje w zakresie nowo wprowadzanych rozwiązań."

 

 


wróć do listy