8 milionów na pomoc humanitarną i rozwojową

8 milionów na pomoc humanitarną i rozwojową

23.06.2020

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych lub rozwojowych zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020".

  • Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację: 

O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

  • stowarzyszenia, 
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne.

 

  • Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą pocztową do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:15.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych lub rozwojowych zgodnie z następującymi założeniami: 

  • Działania humanitarne będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej.
  • Działania rozwojowe będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji o konkursie i potrzebne dokumenty TUTAJ


wróć do listy