Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

Śląskie Stwory i Potwory

Projekt „Śląskie Stwory i Potwory” ma na celu zebranie i utrwalenie wiedzy o lokalnych mitach i przesądach, jako o części niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.

+
Dziennikarz Obywatelski

Celem projektu "Dziennikarz Obywatelski - zawód przyszłości" jest opracowanie materiałów pomagających w kształceniu młodych dziennikarzy obywatelskich, wykorzystując nowe media.

+
Historia za parawanem

Tematem projektu jest tworzenie przez młodzież opowieści w formie Teatru Kamishibai o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski i Litwy. 

+
NGO Partnership for Three Seas Initiative

Celem projektu: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” jest powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstanie przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących inicjatywę.
 

+
E-usługi publiczne dostępne dla seniora

Celem programu „E- usługi publiczne dostępne dla seniora” jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz zachęcenie uczestników do korzystania z elektronicznych usług publicznych. 

+
Google dla Seniorów

Program ,,Google dla Seniorów” powstał z myślą o seniorach, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe. Inicjatywa ,,Google dla Seniorów” ma na celu poprawę umiejętności obsługi narzędzi Google. 

+
Śląska Akademia Kompetencji Społecznych

To projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

+
GoEconomy 2.0

GOECONOMY 2.0 - II edycja programu mentorskiego dla 16 organizacji pozarządowych, który dotyczy ekonomizacji rozwoju instytucjonalnego.

+
Szkolne Inkubatory Ekologiczne

W ramach projektu przeprowadzimy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosimy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z województwa śląskiego.

+
Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 10 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

+
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem projektu jest wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym.

+
Bezpieczne Grupy Wsparcia

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 150 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. Dzięki nim uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu radzenia sobie z konfliktem, dowiedzą się, jakie istnieją formy samo rzecznictwa i gdzie należy szukać pomocy w przypadku przemocy domowej.

+
Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

Celem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

+
Ekologia Łączy Ludzi

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry pracującej w zakresie edukacji ekologicznej.

+
Dobra Edukacja w Zawierciu

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji managerskich kadry zarządzającej w sektorze edukacji w powiecie zawierciańskim.

+
Inkubator Polskości

Celem projektu jest stworzenie Inkubatora Polskości, czyli ośrodka wspierania inicjatyw patriotycznych i konserwatywnych na Śląsku. 

+
Make Home Not War

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych co najmniej 120 osób poszkodowanych z regionów Kotayk, Ararat, Syunik w Armenii.

+
Familoki 2.0

Familoki 2.0 to kontynuacja zeszłorocznego projektu Familoki, poświęconego odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych historii dotyczących kolonii robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia.

+
Creative At Home

Projekt ma na celu poprawę panujących warunków naszego życia w dobie kryzysu i pandemii przez wzmocenienie kreatywności. 

+
Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody

Projekt jest skierowany do młodzieży z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Młodzi mieszkańcy tych regionów będą rozmawiać na temat ochrony przyrody.

+
Improve Yourself

Celem projektu jest dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który uległ pogorszeniu w wyniku pandemii. 

+
Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Celem jest wsparcie cudzoziemców w adaptacji i legalizacji pobytu w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców działa w Katowicach z oddziałami terenowymi w Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku. Tarnowskich Górach i Zawierciu.

+
Jurajscy Zawodowcy

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.

+
Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro “Płuc Śląska”.
 

+
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Prowadzimy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach, w Szczekocinach i dwa w Bytomiu. 

+
Silesian Multicultural Centre

Stworzyliśmy Śląskie Centrum Multikulturowe, działające na terenie 8 miast - Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Zawiercia, Piekar Śląskich, Toszka i Tarnowskich Gór. 

+
#StayAtHome

Projekt jest skierowany do młodzieży z 6 krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Młodzi mieszkańcy Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji oraz Bułgarii będą wymieniać się doświadczeniami z czasu szczytu epidemii w ich krajach. 

+
Aktywni plus - program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zbliżenie do rynku pracy 41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej. 

+
E-aktywni

Celem projektu jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Zawiercia. 

+
Doradztwo ROPS

Celem jest udzielenie wsparcia w obszarze nowych możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

+
Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Celem projektu jest sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy.

+
Gliwice OdNowa

Istotą projektu są działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

+
Jura24

Klaster Innowacji Społecznych jeszcze nigdy nie miał własnego medium. Aż do teraz.

+
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

W ramach projektu przeszkolimy 66 liderów społecznych z 66 miast na prawach powiatu w zakresie dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej.

+
Zasadź 1% podatku w Parku Śląskim

Wiemy jak ważna jest współpraca dlatego zainicjowaliśmy wspólny projekt wraz z Fundacją Park Śląsk. W pierwszej kolejności zbieramy środki na działania statutowe Fundacji Park Śląski. Chcemy wspólnie dotrzeć do szerokiego grona donatorów oraz promować przekazywanie 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

 

+
GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

+
Śląskie Lokalnie 2020

Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców.

+
#InternetSafety

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW.

+
Google dla menedżerów

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

+
Zielona Stacja

Celem głównym projektu jest stworzenie systemu franczyzy dla podmiotów ekonomii społecznej.

+
Familoki

Familoki - projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych historii dotyczących osiedli robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia.

+
Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

To projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, mieszkającej w Bielsku-Białej, Bytomiu, Cieszynie, Jaworznie, na terenie powiatu gliwickiego i zawierciańskiego.

+
YEMA - Youth Exchange Mobile App

Opracowaliśmy aplikację, która jest narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży.

+
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

+
Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

+
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

+
Collab.me

Innowacja Społeczna collab.me powstała we współpracy z Ecoryss Polska sp. z o.o. w ramach Inkubatora Innowacji Akcja Inkubacja we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+
Obywatel.IT

Obywatel.IT to program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. 

+
Gliwicka Mapa Tajemnic

Projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych szerzej tajemnic historycznych Gliwic. 

+
Plaża

Eksperyment społeczny Klastra Inicjatyw Społeczna, wykonana we współpracy z ruchami miejskimi mająca na celu przywrócenie mieszkańcom Gliwic nieużywanej przestrzeni w centrum miasta.

+
Great Team Needs a Great Coach

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 28-35 pracujących z młodzieżą (40 godzin). 

+
Internet Safety

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 18-24 w zakresie kompetencji cyfrowych - ochrony swojej tożsamości w Internecie.

+
NGO Coders

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie programowania.

+
Polak-Ukrainiec-Europejczyk

Szkolenie 20 młodych ludzi z Polski i z Ukrainy ze wspólną historią obu krajów. 

+
Quo Vadis Europae - Quo Vadis Europae?

Projekt młodzieżowy skierowany do młodzieży i decydentów z województwa Śląskiego.

+
Regionalny Punkt Informacyjny

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wybrała w otwartym naborze Klaster Innowacji Społecznych do pełnienia roli Regionalnego Punktu Informacyjnego. 

+
Study Tour to Poland

Wizyta studyjna 14 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. 

+
Understanding Other

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych, przywódczych, tworzenia scenariuszy i prowadzenia warsztatów.

+
Via Carpathia - the road of diversity

Projekt ma na celu promocję strategicznego znaczenia Via Carpathia dla integracji i współpracy naszego regionu w wymiarze kulturalnym i gospodarczym. 

+
Śląska Akademia Młodych Liderów

Przedsięwzięcie podczas którego tysiące młodych ludzi z całej Europy mają możliwość wyrażenia swoich poglądów na rzeczywistość która ich otacza.

+
100 grantów na 100 lecie niepodległości

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

+
Instant.Job

Innowacja Społeczna ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu poszukiwania pracy krótkoterminowej przez młodzież przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej.

+
Kawa z piasku

Mobilna Kawiarnia jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, w którym efektywnie pracują osoby z niepełnosprawnościami. 

+
Innowacja Społeczna TAK!

Powstała we współpracy z DGA S.A. w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+
Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej.

+
Jurajskie Banki Czasu

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, wzajemną integrację oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

+
Smaczne Babcie

Projekt ma celu stworzenie innowacyjnego modelu aktywizacji samotnych seniorów poprzez wspólne gotowanie w kuchni mobilnej i budowanie więzi ze społecznością lokalną. 

+
Senior - świadomy swoich praw

Projekt edukacyjny skierowany do 30 nieformalnych grup senioralnych z województwa śląskiego.

+
Katowickie Dzielnicowe Banki Czasu Dla Seniorów

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, integrację międzypokoleniową oraz odbudowanie więzi społecznych w społeczności lokalnej poprzez pomaganie sobie nawzajem.

+
Zmień Gliwice

Projekt "Zmień Gliwice" nastawiony był na angażowanie obywateli w sprawy wspólnotowe poprzez dawanie im możliwości aktywnego działania w obrębie swoich miast przy użyciu aplikacji mobilnej. 

+