Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Celem jest wsparcie cudzoziemców w adaptacji i legalizacji pobytu w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców działa w Katowicach z oddziałami terenowymi w Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku. Tarnowskich Górach i Zawierciu.

W ramach działalności ośrodka i punktów terenowych udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim, m.in. doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Powstał Ośrodek Integracji Studentów w Katowicach, ukierunkowany na wspieranie zagranicznych studentów w województwie śląskim we współpracy z uczelniami wyższymi w regionie. Prowadzimy szereg działań mających na celu lepszą integrację studentów zagranicznych z regionem i regionalnym rynkiem pracy oraz warsztaty z mentoringu zawodowego.

 

CELE

 1. Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, w administracyjnych i prawnych, a także praw pracowniczych dla obywateli Państw Trzecich, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.
 2. Działania wspierające integrację ze środowiskiem lokalnym studentów cudzoziemskich.
 3. Podniesienie kompetencji cudzoziemców pracujących lub zamierzających podjąć pracę w województwie śląskim z zakresu prawa pracy, dostępu do rynku pracy, przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz kursy adaptacyjne.
 4. Poprawa sytuacji cudzoziemców na wojewódzkim na rynku pracy poprzez wsparcie doradcy zawodowego.
 5. Podniesienie kompetencji międzykulturowych służb gminnych i powiatowych.

Działania Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców

 • udzielanie informacji dla cudzoziemców w kwestiach legalizacji pobytu, przysługujących praw, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi i łączenia rodzin, 
 • zapewnienie infolinii polsko-rosyjsko-angielskiej,

 • doradztwo integracyjne, zawodowe, wspracie tłumacza, psychologa i prawnika, 

 • kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, 

 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości w Polsce,

 • szkolenie z praw pracowniczych przysługujących cudzoziemcom w Polsce.

Działania Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców
Działania Ośrodka Integracji Studentów

Działania Ośrodka Integracji Studentów

 • mentoring dla studentów, 
 • sieciowanie z innymi studentami obcokrajowcami,

 • sieciowanie z organizacjami pozarządowymi realizującymi wolontariat dla zagranicznych studentów w Polsce,

 • pomoc w kwestiach organizacyjnych (pomoc w znalezieniu zakwaterowania, informacja o miejscach żywienia, informacja o transporcie publicznym, informacja o obiektach użyteczności publicznej i urzędach).

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia mentora studentów zagranicznych nr 2/2021/FAMI z dnia 07.06.2021 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi mentora studentów zagranicznych Ośrodku Wsparcia Studentów. Termin wykonania zamówienia 14.06.2021-31.12.2022. Usługa świadczona będzie zdalnie oraz stacjonarnie w punktach ośrodka wsparcia cudzoziemców w Katowicach, Gliwicach oraz Zawierciu. Czas świadczenia usług w godzinach pracy Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Liczba poszukiwanych pracowników: 2 osoby (1/1 etatu). Maksymalne całkowite wynagrodzenie: 8000 brutto (cena zawiera świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz podatek).

 • KWALIFIKACJE ZAMAWIAJĄCEGO

Kwalifikacje wymagane:
- Doświadczenie w pracy ze studentami zagranicznymi, minimum 1 rok.
- Znajomość języka obcego: angielskiego.

Kwalifikacje pożądane:
- Znajomość języka obcego: rosyjskiego.

 • SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- Oferta musi być czytelna;
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2021 do godz. 23:59:59 osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt II w ogłoszeniu o zatrudnieniu.

Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

kontakt

 Wejdź na naszą stronę owc.org.pl i zobacz jak otrzymać wsparcie.

INFOLINIA +48 32 630 45 99

 • Projekt jest realizowany od 1.09.2020 do 31.08.2022 r.
 • Wartość projektu: 1 957 217,20 zł, w tym wartość dofinansowania 1 436 929,20 zł.
 • Projekt realizowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Wróć do listy